0288. அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல

Rate this post

0288. அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல

0288. Alavarindhaar Nenjath Tharampola

 • குறள் #
  0288
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கள்ளாமை(Kallaamai)
  The Absence of Fraud
 • குறள்
  அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்கும்
  களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.
 • விளக்கம்
  பொருளின் தன்மைகளை ஆராய்ந்து அறிந்தவரது நெஞ்சில் அறம் நிலை பெற்றிருப்பதுபோல், களவை அறிந்தவரின் மனத்தில் வஞ்சனை நிலை பெற்றிருக்கும்.
 • Translation
  in English
  As virtue dwells in heart that ‘measured wisdom’ gains;
  Deceit in hearts of fraudful men established reigns.
 • Meaning
  Deceit dwells in the mind of those who are conversant with fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with rectitude.

Leave a comment