0285. அருள்கருதி அன்புடைய ராதல்

Rate this post

0285. அருள்கருதி அன்புடைய ராதல்

0285. Arulkaruthi Anbudaiya Raathal

 • குறள் #
  0285
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கள்ளாமை(Kallaamai)
  The Absence of Fraud
 • குறள்
  அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
  பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.
 • விளக்கம்
  பிறர் பொருளைக் கவர நினைத்து, அவர் தளர்ந்திருக்கும் நிலையைப் பார்த்திருப்பவரிடத்தில், அருளின் சிறப்பைக் கருதி, அன்புடையவராக நடத்தல் உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  ‘Grace’ is not in their thoughts, nor know they kind affection’s power,
  Who neighbour’s goods desire, and watch for his unguarded hour.
 • Meaning
  The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another’s forgetfulness, though desire of his property.

Leave a comment