0266. தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற்

Rate this post

0266. தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற்

0266. Thavanjcheivaar Thangarumanj Cheivaarmat

 • குறள் #
  0266
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
  அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.
 • விளக்கம்
  தவம் செய்கின்றவரே தமக்கு உறுதியாகிய நற்செயலைச் செய்பவராவர்; தவம் செய்யாதவர் ஆசையாகிய வழியில் சிக்கித் தமக்குத் தீமை செய்பவராவர்.
 • Translation
  in English
  Who works of ‘penance’ do, their end attain,
  Others in passion’s net enshared, toil but in vain.
 • Meaning
  Those discharge their duty who perform austerities; all others accomplish their own destruction, through the entanglement of the desire (of riches and sensual pleasure).

Leave a comment