0241. அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம்

Rate this post

0241. அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம்

0241. Arutchelvam Selvaththul Selvam

 • குறள் #
  0241
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
  பூரியார் கண்ணும் உள.
 • விளக்கம்
  செல்வங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த செல்வம் உயிர்களிடம் அருள் கொண்டிருக்கும் செல்வம்; பொருளால் வரும் செல்வங்கள் கீழோரிடத்தும் உண்டு.
 • Translation
  in English
  Wealth ‘mid wealth is wealth ‘kindliness’;
  Wealth of goods the vilest too possess.
 • Meaning
  The wealth of kindness is wealth of wealth, in as much as the wealth of property is possessed by the basest of men.

Leave a comment