0228. ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல்

Rate this post

0228. ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல்

0228. Eeththuvakkum Inbam Ariyaarkol

 • குறள் #
  0228
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
  வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.
 • விளக்கம்
  தமது செல்வத்தைச் சேர்த்து வைத்துப் பின் அதனை இழந்து போகின்ற கொடியவர், வறியவர்க்குக் கொடுத்து அவர்கள் மகிழ்வதால் தமக்கு உண்டாகும் இன்பத்தை அறிய மாட்டார்கள்.
 • Translation
  in English
  Delight of glad’ning human hearts with gifts do they not know.
  Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so?
 • Meaning
  Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving ?

Leave a comment