0222. நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது

Rate this post

0222. நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது

0222. Nallaaru Eninum Kolaltheethu

 • குறள் #
  0222
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஈகை (Eegai)
  Giving
 • குறள்
  நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
  இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பலவகையிலும் முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் முழுவதும் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே யாகும்.
 • Translation
  in English
  Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;
  Though upper heaven were not, to give is virtue still.
 • Meaning
  To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven). To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven.

Leave a comment