0201. தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார்

Rate this post

0201. தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார்

0201. Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar

 • குறள் #
  0201
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
  தீவினை என்னும் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  தீவினை என்று சொல்லப்படுகின்ற அகந்தைக்குத் தீவினை செய்வதில் பழக்கமுடையவர் அஞ்ச மாட்டார்; நற்குணமுடைய உயர்ந்தோர் அதற்கு அஞ்சுவர்.
 • Translation
  in English
  With sinful act men cease to feel the dread of ill within,
  The excellent will dread the wanton pride of cherished sin.
 • Meaning
  Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the pride of sin.

Leave a comment