0195. சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும்

Rate this post

0195. சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும்

0195. Seermai Sirappodu Neengum

 • குறள் #
  0195
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
  நீர்மை யுடையார் சொலின்.
 • விளக்கம்
  நற்குணமுடையவர்கள் பயனில்லாத சொற்களைச் சொன்னாள், அவர்களுடைய மதிப்பும் சிறப்பும் நீங்கி விடும்.
 • Translation
  in English
  Gone are both fame and boasted excellence,
  When men of worth speak of words devoid of sense.
 • Meaning
  If the good speak vain words their eminence and excellence will leave them.

Leave a comment