0140. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல்

Rate this post

0140. உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல்

0140. Ulagaththodu Otta Ozhugal

 • குறள் #
  0140
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
  கல்லார் அறிவிலா தார்.
 • விளக்கம்
  அறிவு ஒழுக்கங்களால் சிறந்தவர்களோடு ஒத்து நடத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறு நடக்காதவர் பல நூல்களைக் கற்றாராயினும் அறிவில்லாதவர்களேயாவர்.
 • Translation
  in English
  Who know not with the world in harmony to dwell,
  May many things have learned, but nothing well.
 • Meaning
  Those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant.

Leave a comment