0118. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல்

Rate this post

0118. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல்

0118. Samanseithu Seerthookkung Kolpol

 • குறள் #
  0118
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
  கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
 • விளக்கம்
  முன் சமமாக நின்று, பின் தன்னிடத்தில் வைக்கப்பட்ட பொருளின் அளவை காட்டும் துலாக்கோல் போல, நடுவு நிலைமையிலிருந்து தவறாதிருத்தல் அறிவுடையோர்க்கு அழகாகும்.
 • Translation
  in English
  To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
  With calm unbiassed equity of soul, is sages’ praise.
 • Meaning
  To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise.

Leave a comment