0112. செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ்

Rate this post

0112. செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ்

0112. Seppam Udaiyavan Aakkanj

 • குறள் #
  0112
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
  எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.
 • விளக்கம்
  நடுவுநிலை உடையவனுடைய செல்வம் மற்றவர் செல்வம் போல் அழிந்து போகாமல், அவனது சந்ததிக்கும் உதவக் கூடியதாகும்.
 • Translation
  in English
  The just man’s wealth unwasting shall endure,
  And to his race a lasting joy ensure.
 • Meaning
  The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity.

Leave a comment