0097. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும்

Rate this post

0097. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும்

0097. Nayaneendru Nandri Payakkum

 • குறள் #
  0097
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
  பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.
 • விளக்கம்
  பிறருக்கு நன்மையைக் கொடுத்து, இனிமைப் பண்பிலிருந்து நீங்காத சொல், நேர்மையான வாழ்க்கையையும், நல்வழியில் நடப்பதால் உண்டாகும் பயனையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere,
  To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.
 • Meaning
  That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield righteousness (for this world) and merit (for the next world).

Leave a comment