0095. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல்

Rate this post

0095. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல்

0095. Panivudaiyan Insolan Aathal

 • குறள் #
  0095
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
  அணியல்ல மற்றுப் பிற.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு அணியாவது, பெரியோரிடத்தில் வணக்கமும், எல்லோரிடத்தும் இனிய சொல்லும் உடையவனாதலே; இவையல்லாமல் உடம்பில் அணியும் வேறு அணிகள் அணிகளாகா.
 • Translation
  in English
  Humility with pleasant speech to man on earth,
  Is choice adornment; all besides is nothing worth.
 • Meaning
  Humility and sweetness of speech are the ornaments of man; all others are not (ornaments).

Leave a comment