0088. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர்

Rate this post

0088. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர்

0088. Parindhombip Patratrem enbar

 • குறள் #
  0088
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
  வேள்வி தலைப்படா தார்.
 • விளக்கம்
  விருந்தினரை உபசரித்து அதன் பயனை அடையாதவர், “பொருளை வருந்திப் பாதுகாத்து அதன் பயனை அடையாமற் போய்விட்டோமே” எனப் பின்னர் வருந்தும் நிலையை அடைவர்.
 • Translation
  in English
  With pain they guard their stores, yet ‘All forlorn are we,’ they’ll cry,
  Who cherish not their guests, nor kindly help supply.
 • Meaning
  Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length lament) saying, “we have laboured and laid up wealth and are now without support.”

Leave a comment