0084. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும்

Rate this post

0084. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும்

0084. Aganamarndhu Seiyaal Uraiyum

 • குறள் #
  0084
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
  நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.
 • விளக்கம்
  முகம் மலர்ந்து விருந்தினரை உபசரிப்பவனது வீட்டில், திருமகள் மனம் மகிழுந்து வாழ்வாள்.
 • Translation
  in English
  With smiling face he entertains each virtuous guest,
  ‘Fortune’ with gladsome mind shall in his dwelling rest.
 • Meaning
  Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, entertains the good as guests.

Leave a comment