0081. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம்

Rate this post

0081. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம்

0081. Irundhombi Ilvaazhva Thellaam

 • குறள் #
  0081
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
  வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.
 • விளக்கம்
  மனைவியோடு வீட்டில் இருந்து, பொருளைப் பாதுகாத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம், விருந்தினரை உபசரித்து, அவர்கட்கு உதவி செய்வதற்கே யாகும்.
 • Translation
  in English
  All household cares and course of daily life have this in view.
  Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do.
 • Meaning
  The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality.

Leave a comment