0075. அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப

Rate this post

0075. அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப

0075. Anbutru Amarndha Vazhakkenba

 • குறள் #
  0075
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
  இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகில் இல்வாழ்க்கையில் இன்பம் அனுபவித்தவர்கள், மறுமையில் பேரின்பமும் அடைவர்; அஃது அன்புடையவராக ஒழுகிய ஒழுக்கத்தின் பயன் என்று அறிஞர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Sweetness on earth and rarest bliss above,
  These are the fruits of tranquil life of love.
 • Meaning
  They say that the felicity which those who, after enjoying the pleasure (of the conjugal state) in this world, obtain in heaven is the result of their domestic state imbued with love.

Leave a comment