0051. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற்

Rate this post

0051. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற்

0051. Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar

 • குறள் #
  0051
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
  வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
 • விளக்கம்
  இல்லறதுக்குத் தகுந்த நற்குண நற்செய்கைகள் உடையவளாகிக் கணவனின் வரவுக்கேர்ப்பச் செலவு செய்கின்றவளே சிறந்த மனைவி.
 • Translation
  in English
  As doth the house beseem, she shows her wifely dignity;
  As doth her husband’s wealth befit, she spends: help – meet is she.
 • Meaning
  She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state.

Leave a comment