0025. ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு

Rate this post

0025. ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு

0025. Aindhaviththaan Aattral Agalvisumbu

 • குறள் #
  0025
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
  இந்திரனே சாலுங் கரி.
 • விளக்கம்
  ஐம்புல ஆசைகளையும் அடக்கியவனின் பெருமைக்கு, தேவர் தலைவனாகிய இந்திரனே தகுந்த சான்றாவான்.
 • Translation
  in English
  Their might who have destroyed ‘the five’, shall soothly tell
  Indra, the lord of those in heaven’s wide realms that dwell.
 • Meaning
  Indra, the king of the inhabitants of the spacious heaven, is himself, a sufficient proof of the strength of him who has subdued his five senses.

Leave a comment