விக்கிரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகள் (Vikramathithan Vethalam stories in Tamil)

விக்கிரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகள் (Vikramathithan Vethalam stories)

9 Comments

 1. Balamurugan. G
  Very good stories I thanks to the all publishing supporters.
  Reply May 26, 2016 at 1:42 pm
 2. Balamurugan. G
  All stories are good. Very nice keep it up.
  Reply June 4, 2016 at 3:12 pm
 3. thanapal
  Hai very k
  Reply September 15, 2016 at 12:28 pm
 4. supar
  Reply September 27, 2016 at 8:34 pm
 5. Arunkumar
  That stories very beautiful
  Reply December 8, 2016 at 6:01 pm
 6. N . BALRAJ
  vry vry nice
  Reply March 6, 2018 at 3:56 pm
 7. Praveen
  Nice story with good morals ok
  Reply March 12, 2018 at 10:38 pm
 8. Lisha
  Amazing stories
  Reply March 4, 2019 at 8:38 pm
 9. Kumar
  Nice story
  Reply April 18, 2019 at 12:34 am

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.