1327. ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார்

Rate this post

1327. ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார்

1327. Oodalil Thotravar Vendraar

 • குறள் #
  1327
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
  கூடலிற் காணப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஊடலில் தோற்றவர் வென்றவராவர்; முன்பு தோற்றதுபோல் காணப்பட்டாலும் அது வெற்றியென்பது சேர்க்கையில் அவரால் அறியப்படும்.
 • Translation
  in English
  In lovers’ quarrels, ’tis the one that first gives way,
  That in re-union’s joy is seen to win the day.
 • Meaning
  Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love (which follows).

Leave a comment