1326. உணலினும் உண்டது அறல்இனிது

Rate this post

1326. உணலினும் உண்டது அறல்இனிது

1326. Unalinum Undathu Aralinithu

 • குறள் #
  1326
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
  புணர்தலின் ஊடல் இனிது.
 • விளக்கம்
  மேன்மேல் உண்ணுவதைவிட உண்ட உணவு செரித்தல் இன்பந்தருவதாகும்; அதுபோலக் காதலுக்குச் சேர்தலைவிட ஊடல் இன்பம் தருவதாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis sweeter to digest your food than ’tis to eat;
  In love, than union’s self is anger feigned more sweet.
 • Meaning
  To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse.

Leave a comment