1323. புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ

Rate this post

1323. புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ

1323. Pulaththalin Puththelnaadu Undo

 • குறள் #
  1323
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  ஊடலுவகை (Oodaloovagai)
  The Pleasure of Temporary Variance
 • குறள்
  புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
  நீரியைந் தன்னார் அகத்து.
 • விளக்கம்
  நிலத்தோடு நீர் சேர்ந்தாற்போல், ஒற்றுமையுடையவரிடத்துப் பிணங்குதலைவிட இன்பம் தேவருலகத்தில் உண்டோ?
 • Translation
  in English
  Is there a bliss in any world more utterly divine,
  Than ‘coyness’ gives, when hearts as earth and water join?
 • Meaning
  Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?

Leave a comment