1307. ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம்

Rate this post

1307. ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம்

1307. Oodalin Undaangor Thunbam

 • குறள் #
  1307
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
  நீடுவ தன்றுகொல் என்று.
 • விளக்கம்
  தலைவி ஊடும்பொழுது, இனி இவளுடன் புணர்ச்சி நீட்டிக்காதோ என்ற ஏக்கம் உண்டாதலால், அவ்வூடற்கண்ணும் ஒரு துன்பம் உண்டு.
 • Translation
  in English
  A lovers’ quarrel brings its pain, when mind afraid
  Asks doubtful, ‘Will reunion sweet be long delayed?’
 • Meaning
  The doubt as to whether intercourse would take place soon or not, creates a sorrow (even) in feigned dislike.

Leave a comment