1303. அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால்

Rate this post

1303. அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால்

1303. Alanthaarai Allalnoi Seithatraal

 • குறள் #
  1303
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
  புலந்தாரைப் புல்லா விடல்.
 • விளக்கம்
  தம்மோடு பிணங்கிய பெண்களைப் பிணக்கினை நீக்கித் தழுவாதுவிடுதல், முன்பே துன்பமுற்று வருந்துகின்றவர்களுக்கு மேலும் துன்பம் இழைப்பது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved;
  To leave the grieving one without a fond embrace.
 • Meaning
  For men not to embrace those who have feigned dislike is like torturing those already in agony.

Leave a comment