1287. உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய்

Rate this post

1287. உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய்

1287. Uyiththal Arindhu Punalpaai

 • குறள் #
  1287
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
  பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து.
 • விளக்கம்
  தம்மை இழுத்துக் கொண்டு போகும் என்பதை அறிந்திருந்தும் ஓடுகின்ற நீரிலே குதித்தவரைப் போல, பிணக்கம் நிலையாதது என்று அறிந்தும் பிணங்குவது ஏன்?
 • Translation
  in English
  As those of rescue sure, who plunge into the stream,
  So did I anger feign, though it must falsehood seem?
 • Meaning
  Like those who leap into a stream which they know will carry them off, why should a wife feign dislike which she knows cannot hold out long?

Leave a comment