1285. எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல்

Rate this post

1285. எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல்

1285. Ezhuthunkaal Kolkaanaak Kannepol

 • குறள் #
  1285
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கன்
  பழிகாணேன் கண்ட இடத்து.
 • விளக்கம்
  மை தீட்டும்போது கோலைப் பார்க்க மாட்டாத கண்ணைப் போல், கணவரின் குற்றத்தை அவரைக் கண்டபோது காணமாட்டேன்.
 • Translation
  in English
  The eye sees not the rod that paints it; nor can I
  See any fault, when I behold my husband nigh.
 • Meaning
  Like the eyes which see not the pencil that paints it, I cannot see my husband’s fault (just) when I meet him.

Leave a comment