1277. தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை

Rate this post

1277. தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை

1277. Thannan Thuraivan Thananthamai

 • குறள் #
  1277
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
  முன்னம் உணர்ந்த வளை.
 • விளக்கம்
  குளிர்ந்த துறையையுடைய காதலர் நம்மை விட்டுப் பிரிய எண்ணியதை, நான் அறிவதன்முன் என் கைவளைகள் குறிப்பால் அறிந்தன.
 • Translation
  in English
  My severance from the lord of this cool shore,
  My very armlets told me long before.
 • Meaning
  My bracelets have understood before me the (mental) separation of him who rules the cool seashore.

Leave a comment