1276. பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல்

Rate this post

1276. பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல்

1276. Perithaatrip Petpak Kalaththal

 • குறள் #
  1276
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
  அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து.
 • விளக்கம்
  காதலர் மிக்க அன்பு செய்து நாம் விரும்பியவாறு கூடுவது, அவர் பிரிவினை மேற்கொண்டு அன்பு இன்றிச் செல்ல நினைக்கும் குறிப்பினை உடையது.
 • Translation
  in English
  While lovingly embracing me, his heart is only grieved:
  It makes me think that I again shall live of love bereaved.
 • Meaning
  The embrace that fills me with comfort and gladness is capable of enduring (my former) sorrow and meditating on his want of love.

Leave a comment