1274. முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல்

Rate this post

1274. முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல்

1274. Mugaimokkul Ullathu Naatrampol

 • குறள் #
  1274
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
  நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.
 • விளக்கம்
  மொட்டாக உள்ள மலரினுள் அடங்கிய நறுமணம் போல, இவளது புன்முறுவலின் தோற்றத்தில் தோன்றாது அடங்கியுள்ள குறிப்பு ஒன்று உண்டு.
 • Translation
  in English
  As fragrance in the opening bud, some secret lies
  Concealed in budding smile of this dear damsel’s eyes.
 • Meaning
  There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud.

Leave a comment