1272. கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட்

Rate this post

1272. கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட்

1272. Kanniraindha Kaarigaik Kaamperthot

 • குறள் #
  1272
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
  பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.
 • விளக்கம்
  கண் நிறைந்த அழகினையும், மூங்கில் போன்ற தொளினையுமுடைய காதலிக்கு, பெண்களிடம் நிறைந்துள்ள நல்ல குணங்கள் மிக உள்ளன.
 • Translation
  in English
  The simple one whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve
  Like bambu stem, hath all a woman’s modest sweet reserve.
 • Meaning
  Unusually great is the female simplicity of your maid whose beauty fills my eyes and whose shoulders resemble the bamboo.

Leave a comment