1271. கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின்

Rate this post

1271. கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின்

1271. Karappinung Kaiyikand Thollaanin

 • குறள் #
  1271
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
  உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.
 • விளக்கம்
  நீ மறைக்க விரும்பினாலும் உன் மையுண்ட கண்கள் உன்னை மீறி எனக்குச் சொல்ல விரும்புவது ஒன்று உண்டு.
 • Translation
  in English
  Thou hid’st it, yet thine eye, disdaining all restraint,
  Something, I know not, what, would utter of complaint.
 • Meaning
  Though you would conceal (your feelings), your painted eyes would not, for, transgressing (their bounds), they tell (me) something.

Leave a comment