1269. ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண்

Rate this post

1269. ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண்

1269. Orunaal Ezhunaalpol Sellumsen

 • குறள் #
  1269
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண் சென்றார்
  வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  தூரதேசம் சென்ற காதலர் திரும்ப வரும் நாளை நினைத்து ஏங்கும் மகளிர்க்கு, ஒருநாள் கழிவது ஏழு நாள் கழிவது போலத் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  One day will seem like seven to those who watch and yearn
  For that glad day when wanderers from afar return.
 • Meaning
  To those who suffer waiting for the day of return of their distant lovers one day is as long as seven days.

Leave a comment