1259. புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன்

Rate this post

1259. புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன்

1259. Pulappal Enachchendren Pullinen

 • குறள் #
  1259
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
  கலத்தல் உறுவது கண்டு.
 • விளக்கம்
  அவரோடு பிணங்குவேன் என்று நினைத்துச் சென்றேன்; என் மனம் அவரோடு கலக்கத் தொடங்குவதை அறிந்து தழுவிக் கொண்டேன்.
 • Translation
  in English
  ‘I ‘ll shun his greeting’; saying thus with pride away I went:
  I held him in my arms, for straight I felt my heart relent.
 • Meaning
  I said I would feign dislike and so went (away); (but) I embraced him the moment I say my mind began to unite with him!

Leave a comment