1255. செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை

Rate this post

1255. செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை

1255. Setraarpin Sellaap Perundhagaimai

 • குறள் #
  1255
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய்
  உற்றார் அறிவதொன்று அன்று.
 • விளக்கம்
  பிரிந்தவர் பின்னே செல்லாது நிற்கும் பெருந்தன்மை, காதல் நோய் அடைந்தவரால் அறியப்படுவதொன்று அன்று.
 • Translation
  in English
  The dignity that seeks not him who acts as foe,
  Is the one thing that loving heart can never know.
 • Meaning
  The dignity that would not go after an absent lover is not known to those who are sticken by love.

Leave a comment