1250. துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்து

Rate this post

1250. துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்து

1250. Thunnaath Thuranthaarai Nenjaththu

 • குறள் #
  1250
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு கிளத்தல் (Nenchodu Kilaththal)
  Soliloquy
 • குறள்
  துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமா
  இன்னும் இழத்தும் கவின்.
 • விளக்கம்
  கூடாமல் பிரிந்து சென்றவரை மனத்தில் வைத்திருப்போமானால் இன்னும் அழகை இழப்போம்.
 • Translation
  in English
  If I should keep in mind the man who utterly renounces me,
  My soul must suffer further loss of dignity.
 • Meaning
  If I retain in my heart him who has left me without befriending me, I shall lose even the (inward) beauty that remains.

Leave a comment