1246. கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டாற்

Rate this post

1246. கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டாற்

1246. Kalanthunarththum Kaathalark Kandaar

 • குறள் #
  1246
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு கிளத்தல் (Nenchodu Kilaththal)
  Soliloquy
 • குறள்
  கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டாற் புலந்துணராய்
  பொய்க்காய்வு காய்திஎன் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  மனமே! நம்மைச் சேர்ந்து ஊடலை நீக்குகின்ற காதலரைக் கண்டால் ஒருபோதும் வெறுக்காத நீ, இப்போது அவரைக் கொடியவர் என்று பொய்யாக வெறுக்கின்றாய்!
 • Translation
  in English
  My heart, false is the fire that burns; thou canst not wrath maintain,
  If thou thy love behold, embracing, soothing all thy pain.
 • Meaning
  O my soul! when you see the dear one who remove dislike by intercourse, you are displeased and continue to be so. Nay, your displeasure is (simply) false.

Leave a comment