1244. கண்ணும் கொளச்சேறி நெஞ்சே

Rate this post

1244. கண்ணும் கொளச்சேறி நெஞ்சே

1244. Kannum Kolachcheri Nenje

 • குறள் #
  1244
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு கிளத்தல் (Nenchodu Kilaththal)
  Soliloquy
 • குறள்
  கண்ணும் கொளச்சேறி நெஞ்சே இவையென்னைத்
  தின்னும் அவர்க்காணல் உற்று.
 • விளக்கம்
  மனமே! நீ அவரிடம் சென்றால் இக்கண்களையும் உடன் கொண்டு செல்; இக்கண்கள் அவரைக் காண விரும்பி எனைத் தின்பவை போல் வருத்துகின்றன.
 • Translation
  in English
  O rid me of these eyes, my heart; for they,
  Longing to see him, wear my life away.
 • Meaning
  O my soul! take my eyes also with you, (if not), these would eat me up (in their desire) to see him.

Leave a comment