1236. தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல்

Rate this post

1236. தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல்

1236. Thodiyodu Tholnegizha Noval

 • குறள் #
  1236
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல் அவரைக்
  கொடியர் எனக்கூறல் நொந்து.
 • விளக்கம்
  ‘வளைகள் கழலும்படி தோள்கள் வாடியதைக் கண்டு நீ அவரைக் கொடியவர் என்று சொல்லாதே; நீ அவ்வாறு சொல்லக் கேட்டுப் பொறுக்காமல் வருந்துகின்றேன்’, எனத் தலைவி தோழிக்குச் சொன்னாள்.
 • Translation
  in English
  I grieve, ’tis pain to me to hear him cruel chid,
  Because the armlet from my wasted arm has slid.
 • Meaning
  I am greatly pained to hear you call him a cruel man, just because your shoulders are reduced and your bracelets loosened.

Leave a comment