1234. பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும்

Rate this post

1234. பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும்

1234. Panaineengip Painthodi Sorum

 • குறள் #
  1234
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
  தொல்கவின் வாடிய தோள்.
 • விளக்கம்
  காதலரைப் பிரிந்தால் பழைய இயற்கை அழகு கெட்டுத் தோள்கள் மெலிந்தன; அவை பருமை குறைந்தமையால் பசுமையான பொன் வளையல்கள் கழலுகின்றன.
 • Translation
  in English
  When lover went, then faded all their wonted charms,
  And armlets’ golden round slips off from these poor wasted arms.
 • Meaning
  In the absence of your consort, your shoulders having lost their former beauty and fulness, your bracelets of pure gold have become loose.

Leave a comment