1233. தணந்தமை சால அறிவிப்ப

Rate this post

1233. தணந்தமை சால அறிவிப்ப

1233. Thananthamai Saala Arivippa

 • குறள் #
  1233
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
  மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்.
 • விளக்கம்
  கூடி இன்புற்ற நாளில் இன்ப மிகுதியால் பூரித்த தோள்கள், இன்று அவர் பிரிந்தமையை நன்கு காட்டுவன போல் வாடுகின்றன.
 • Translation
  in English
  These withered arms, desertion’s pangs abundantly display,
  That swelled with joy on that glad nuptial day.
 • Meaning
  The shoulders that swelled on the day of our union (now) seem to announce our separation clearly (to the public).

Leave a comment