1232. நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ

Rate this post

1232. நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ

1232. Nayanthavar Nalkaamai Solluva

 • குறள் #
  1232
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
  பசந்து பனிவாரும் கண்.
 • விளக்கம்
  நிறம் வேறுபட்டு நீர் ஒழுகுகின்ற கண்கள், விரும்பப்பட்டவர் அருள் செய்யாமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவனபோல இருக்கின்றன.
 • Translation
  in English
  The eye, with sorrow wan, all wet with dew of tears,
  As witness of the lover’s lack of love appears.
 • Meaning
  The discoloured eyes that shed tears profusely seem to betray the unkindness of our beloved.

Leave a comment