1229. பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும்

Rate this post

1229. பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும்

1229. Pathimarundu Paithal Uzhakkum

 • குறள் #
  1229
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
  மாலை படர்தரும் போழ்து.
 • விளக்கம்
  நான் மதி மயங்கும்படி மாலைக் காலம் பரவி வரும்போது, இவ்வூரில் உள்ளவர்களெல்லாரும் மயங்கித் துன்பத்தை அனுபவிப்பர்.
 • Translation
  in English
  If evening’s shades, that darken all my soul, extend;
  From this afflicted town will would of grief ascend.
 • Meaning
  When night comes on confusing (everyone’s) mind, the (whole) town will lose its sense and be plunged in sorrow.

Leave a comment