1222. புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை

Rate this post

1222. புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை

1222. Punkannai Vaazhi Marulmaalai

 • குறள் #
  1222
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
  வன்கண்ண தோநின் துணை.
 • விளக்கம்
  மயங்கிய மாலைக் காலமே! வாழ்வாயாக! நீ ஒளியை இழந்திருக்கின்றாய்; உன்னுடைய துணையும் என்னுடைய காதலரைப்போல் இறக்கமில்லாததோ?
 • Translation
  in English
  Thine eye is sad; Hail, doubtful hour of eventide!
  Of cruel eye, as is my spouse, is too thy bride?
 • Meaning
  A long life to you, O dark evening! You are sightless. Is your help-mate (also) as hard-hearted as mine.

Leave a comment