1220. நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர்

Rate this post

1220. நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர்

1220. Nanavinaal Namneeththar Enbar

 • குறள் #
  1220
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
  காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.
 • விளக்கம்
  இவ்வூரிலுள்ள பெண்கள், நனவில் என் காதலர் என்னை விட்டுப் பிரிந்தார் என்று கூறுவர்; ஆனால் அவர் எனது கனவில் வருவதை அவர்கள் அறியார் போலும்.
 • Translation
  in English
  They say, that he in waking hours has left me lone;
  In dreams they surely see him not,- these people of the town.
 • Meaning
  The women of this place say he has forsaken me in my wakefulness. I think they have not seen him visit me in my dreams.

Leave a comment