1219. நனவினால் நல்காரை நோவர்

Rate this post

1219. நனவினால் நல்காரை நோவர்

1219. Nanavinaal Nalkaarai Novaar

 • குறள் #
  1219
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
  காதலர்க் காணா தவர்.
 • விளக்கம்
  கனவிலே தம் காதலரைக் கண்டறியாத மகளிர், நனவிலே அவர் வந்து அருள் செய்யவில்லை என்று அவர் அறிய வருந்திக் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  In dreams who ne’er their lover’s form perceive,
  For those in waking hours who show no love will grieve.
 • Meaning
  They who have no dear ones to behold in their dreams blame him who visits me not in my waking hours.

Leave a comment