1215. நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே

Rate this post

1215. நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே

1215. Nanavinaal Kandathooum Aange

 • குறள் #
  1215
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
  கண்ட பொழுதே இனிது.
 • விளக்கம்
  நனவில் அவரைக் கண்டு அனுபவித்த இன்பம் அப்பொழுத்தான் இனிதாயிற்று; இப்பொழுது காணும் கனவு இன்பமும் அனுபவிக்கும்போது மட்டுமே இனிதாகின்றது.
 • Translation
  in English
  As what I then beheld in waking hour was sweet,
  So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet.
 • Meaning
  I saw him in my waking hours, and then it was pleasant; I see him just now in my dream, and it is (equally) pleasant.

Leave a comment