1210. விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால்

Rate this post

1210. விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால்

1210. Vidaaathu Sendraaraik Kanninaal

 • குறள் #
  1210
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
  படாஅதி வாழி மதி.
 • விளக்கம்
  சந்திரனே, வாழ்வாயாக; எனது மனத்தை விட்டு நீங்காமல் பிரிந்து சென்றவரை நான் கண்ணால் பார்க்கும் வரையில் நீ மறைந்திருப்பாயாக.
 • Translation
  in English
  Set not; so may’st thou prosper, moon! that eyes may see
  My love who went away, but ever bides with me.
 • Meaning
  May you live, O Moon! Do not set, that I mine see him who has departed without quitting my soul.

Leave a comment