1209. விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம்

Rate this post

1209. விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம்

1209. Viliyamen Innuyir Verallam

 • குறள் #
  1209
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
  அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து.
 • விளக்கம்
  இருவரும் வேறல்லர் என்று சொன்னவரது இரக்கமின்மையை மிகவும் நினைத்து, எனது இனிய உயிர் வீணே கழிகின்றது.
 • Translation
  in English
  Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o’er,
  Who said erewhile, ‘We’re one for evermore’.
 • Meaning
  My precious life is wasting away by thinking too much on the cruelty of him who said we were not different.

Leave a comment