1208. எனைத்து நினைப்பினும் காயார்

Rate this post

1208. எனைத்து நினைப்பினும் காயார்

1208. Enaiththu Ninaippinum Kaayaar

 • குறள் #
  1208
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நினைந்தவர் புலம்பல் (Ninaindhavar Pulambal)
  Sad Memories
 • குறள்
  எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
  காதலர் செய்யும் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  எவ்வளவு நினைத்தாலும் காதலர் கோபிக்க மாட்டார்; அவர் செய்யும் நன்மை அவ்வளவேயன்றோ?
 • Translation
  in English
  My frequent thought no wrath excites. It is not so?
  This honour doth my love on me bestow.
 • Meaning
  He will not be angry however much I may think of him; is it not so much the delight my beloved affords me ?

Leave a comment